Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- TARAFLAR

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam

1.1- SATICI

Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
E-posta :


1.2- ALICI
MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

(1) Bu Yönetmelik, mesafeli sözleşmelere uygulanır.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri;
a) Finansal hizmetler,
b) Otomatik makineler aracılığıyla yapılan satışlar ile ilgili,
c) Halka açık telefon kullanımı suretiyle telekomünikasyon hizmeti verenlerle akdedilen,
ç)Bahis, çekiliş, piyango ve benzeri şans oyunlarına ilişkin hizmetler,
d) Taşınmaz malların veya bu mallara ilişkin hakların oluşumu, devri veya kazanımı,
e) Konut kiralama,
f) Paket turlar,
g) Devre mülk, devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti ve bunların yeniden satımı veya değişimi,
ğ) Yiyecek ve içecekler gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesi,
h) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerindeki bilgi verme yükümlülüğü ile 18 inci ve 19 uncu maddelerde yer alan yükümlülükler saklı kalmak koşuluyla yolcu taşıma hizmetleri,
ı) Malların montaj, bakım ve onarımı,
i) Bakımevi hizmetleri, çocuk, yaşlı ya da hasta bakımı gibi ailelerin ve kişilerin desteklenmesine yönelik sosyal hizmetler
ile ilgili sözleşmelere uygulanmaz.

Dayanak
MADDE 3- ÜRÜN BİLGİLERİ:
(1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
MADDE 4 -
(1) Bu Yönetmeliğin Uygulanmasında;
a) Dijital içerik: Bilgisayar programı, uygulama, oyun, müzik, video ve metin gibi dijital şekilde sunulan her türlü veriyi,
b) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
c) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,
ç) Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
d) Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları,
e) Mesafeli sözleşme: Satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dahil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeleri,
f) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
g) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
h) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
ı) Uzaktan iletişim aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, kısa mesaj, internet gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkan veren her türlü araç veya ortamı,
i) Yan sözleşme: Bir mesafeli sözleşme ile ilişkili olarak satıcı, sağlayıcı ya da üçüncü bir kişi tarafından sözleşme konusu mal ya da hizmete ilave olarak tüketiciye sağlanan mal veya hizmete ilişkin sözleşmeyiifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü

Ön bilgilendirme

MADDE 5 -
(1) Tüketici, mesafeli sözleşmenin kurulmasından ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce, aşağıdaki hususların tamamını içerecek şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilmek zorundadır.
a) Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,
b) Satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası,
c) Tüketicinin satıcı veya sağlayıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkan veren, satıcı veya sağlayıcının açık adresi, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri ile varsa satıcı veya sağlayıcının adına ya da hesabına hareket edenin kimliği ve adresi,
ç) Satıcı veya sağlayıcının tüketicinin şikayetlerini iletmesi için (c) bendinde belirtilenden farklı iletişim bilgileri var ise, bunlara ilişkin bilgi,
d) Mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi,
e) Sözleşmenin kurulması aşamasında uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanamadığı durumlarda, tüketicilere yüklenen ilave maliyet,
f) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri,
g) Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler,
ğ) 15 inci madde uyarınca cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, tüketicinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi,
h) Satıcı veya sağlayıcının talebi üzerine, varsa tüketici tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar,
i) Varsa dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma önlemleri,
i) Satıcı veya sağlayıcının bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgi,
j) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi.
(2) Birinci fıkrada belirtilen bilgiler, mesafeli sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve taraflar aksini açıkça kararlaştırmadıkça bu bilgiler değiştirilemez.

(3) Satıcı veya sağlayıcı, birinci fıkranın (d) bendinde yer alan ek masraflara ilişkin bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmezse, tüketici bunları karşılamakla yükümlü değildir.

(4) Birinci fıkranın (d) bendinde yer alan toplam fiyatın, belirsiz süreli sözleşmelerde veya belirli süreli abonelik sözleşmelerinde, her faturalama dönemi bazında toplam masrafları içermesi zorunludur.

(5) Açık artırma veya eksiltme yoluyla kurulan sözleşmelerde, birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan bilgilerin yerine açık artırmayı yapan ile ilgili bilgilere yer verilebilir.

(6) Ön bilgilendirme yapıldığına ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.

MADDE 6 - (1) Tüketici, 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen tüm hususlarda, kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirilmek zorundadır.

(2) Mesafeli sözleşmenin internet yoluyla kurulması halinde, satıcı veya sağlayıcı;
a) 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan bilgilendirme yükümlülüğü saklı kalmak kaydıyla, aynı fıkranın (a), (d), (g) ve (h) bentlerinde yer alan bilgileri bir bütün olarak, tüketicinin ödeme yükümlülüğü altına girmesinden hemen önce açık bir şekilde ayrıca göstermek,
b) Herhangi bir gönderim kısıtlamasının uygulanıp uygulanmadığını ve hangi ödeme araçlarının kabul edildiğini, en geç tüketici siparişini vermeden önce, açık ve anlaşılabilir bir şekilde belirtmek zorundadır.

(3) Mesafeli sözleşmenin sesli iletişim yoluyla kurulması halinde, satıcı veya sağlayıcı 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (d), (g) ve (h) bentlerinde yer alan hususlarda, tüketiciyi sipariş vermeden hemen önce açık ve anlaşılır bir şekilde söz konusu ortamda bilgilendirmek ve 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan bilgilerin tamamını en geç mal teslimine veya hizmet ifasına kadar yazılı olarak göndermek zorundadır.

(4)    Siparişe ilişkin bilgilerin sınırlı alanda ya da zamanda sunulduğu bir ortam yoluyla mesafeli sözleşmenin kurulması halinde, satıcı veya sağlayıcı 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (g) ve (h) bentlerinde yer alan hususlarda, tüketiciyi sipariş vermeden hemen önce açık ve anlaşılabilir bir şekilde söz konusu ortamda bilgilendirmek ve 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan bilgilerin tamamını en geç mal teslimine veya hizmet ifasına kadar yazılı olarak göndermek zorundadır.

(5)    Üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen yöntemlerle kurulan ve anında ifa edilen hizmet satışlarına ilişkin sözleşmelerde tüketicinin, sipariş vermeden hemen önce söz konusu ortamda 5 inci maddenin birinci fıkrasının sadece (a), (b), (d) ve (h) bentlerinde yer alan hususlarda açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilmesi yeterlidir.

Ön bilgilerin teyidi

MADDE 7 -
(1) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin 6 ncı maddede belirtilen yöntemlerle ön bilgileri edindiğini kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak teyit etmesini sağlamak zorundadır. Aksi halde sözleşme kurulmamış sayılır.

Ön bilgilendirmeye ilişkin diğer yükümlülükler

(2) Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar.

(3) Satıcı veya sağlayıcının 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, cayma hakkı süresi üç aydır. Bu süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Ancak 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen yükümlülüklerin, üç aylık süre içerisinde yerine getirilmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen yedi günlük cayma hakkı süresi, söz konusu yükümlülüklerin yerine getirildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanıldığına dair irade beyanının bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.

(4) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.
a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri.
b) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
d) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
e) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler.
f) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
(5) Tüketiciye, borcunun tamamen veya kısmen ifası için, satıcı veya sağlayıcı veya onunla işbirliği içinde olan bir üçüncü kişi tarafından kredi verildiği mesafeli sözleşmelerde, tüketicinin bu maddedeki hükümler dâhilinde cayma hakkını kullanması durumunda kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın sona erer. Ancak bunun için cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir. Tarafların karşılıklı iade yükümlülükleri saklıdır.

Ön bilgilendirmeye ilişkin diğer yükümlülükler

MADDE 8 -
(1) Satıcı veya sağlayıcı, tüketici siparişi onaylamadan hemen önce, verilen siparişin ödeme yükümlülüğü anlamına geldiği hususunda tüketiciyi açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirmek zorundadır. Aksi halde tüketici siparişi ile bağlı değildir.

(2) Tüketicinin mesafeli sözleşme kurulması amacıyla satıcı veya sağlayıcı tarafından telefonla aranması durumunda, her görüşmenin başında satıcı veya sağlayıcı kimliğini, eğer bir başkası adına veya hesabına arıyorsa bu kişinin kimliğini ve görüşmenin ticari amacını açıklamalıdır.

İKİNCİ BÖLÜM
Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri

Cayma hakkı

MADDE 9 -
(1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

(2) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

(3) Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

(4) Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.

(5) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

Eksik bilgilendirme

MADDE 10 -
(1) Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Bu süre her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.

(2) Cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmenin bir yıllık süre içinde yapılması halinde, on dört günlük cayma hakkı süresi, bu bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığı günden itibaren işlemeye başlar.

Cayma hakkının kullanımı

MADDE 11 -
(1) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.

(2) Cayma hakkının kullanılmasında tüketici, EK’te yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin bu formu doldurabilmesi veya cayma beyanını gönderebilmesi için internet sitesi üzerinden seçenek de sunabilir. İnternet sitesi üzerinden tüketicilere cayma hakkı sunulması durumunda satıcı veya sağlayıcı, tüketicilerin iletmiş olduğu cayma taleplerinin kendilerine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini tüketiciye derhal iletmek zorundadır.

(3) Sesli iletişim yoluyla yapılan satışlarda, satıcı veya sağlayıcı, EK’te yer alan formu en geç mal teslimine veya hizmet ifasına kadar tüketiciye göndermek zorundadır. Tüketici bu tür satışlarda da cayma hakkını kullanmak için bu formu kullanabileceği gibi, ikinci fıkradaki yöntemleri de kullanabilir.

(4) Bu maddede geçen cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

Satıcı veya sağlayıcının yükümlülükleri

MADDE 12 -
(1) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

(2) Satıcı veya sağlayıcı, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.

(3) Cayma hakkının kullanımında, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında, satıcının iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde, tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Satıcının ön bilgilendirmede iade için herhangi bir taşıyıcıyı belirtmediği durumda ise, tüketiciden iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep edilemez. İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

Tüketicinin yükümlülükleri

MADDE 13 -
(1) Satıcı veya sağlayıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.

(2) Tüketici, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

Cayma hakkının kullanımının yan sözleşmelere etkisi

MADDE 14 -
(1) Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak koşuluyla, tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda yan sözleşmeler de kendiliğinden sona erer. Bu durumda tüketici, 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen haller dışında herhangi bir masraf, tazminat veya cezai şart ödemekle yükümlü değildir.

(2) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığını yan sözleşmenin tarafı olan üçüncü kişiye derhal bildirmelidir.

Cayma hakkının istisnaları

MADDE 15 -
(1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

(a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

(b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

(c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

(ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

(d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

(e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

(f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

(g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

(ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

(h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Sözleşmenin ifası ve teslimat

MADDE 16-
(1) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. Mal satışlarında bu süre her halükarda otuz günü geçemez.

(2) Satıcı veya sağlayıcının birinci fıkrada yer alan yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

(3) Sözleşmenin feshi durumunda, satıcı veya sağlayıcı, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde tüketiciye 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.

(4) Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcı veya sağlayıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez.

Zarardan sorumluluk

MADDE 17-
(1) Satıcı, malın tüketici ya da tüketicinin taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.

(2) Tüketicinin, satıcının belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan satıcı sorumlu değildir.

Telefon kullanım ücreti

MADDE 18-
(1) Kurulmuş olan sözleşmeye ilişkin olarak tüketicilerin iletişime geçebilmesi için satıcı veya sağlayıcı tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda, bu hat ile ilgili olarak satıcı veya sağlayıcı olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir tarife seçemez.

İlave ödemeler

MADDE 19-
(1) Sözleşme kurulmadan önce, sözleşme yükümlülüğünden kaynaklanan ve üzerinde anlaşılmış esas bedel dışında herhangi bir ilave bedel talep edilebilmesi için tüketicinin açık onayının ayrıca alınması zorunludur.

(2) Tüketicinin açık onayı alınmadan ilave ödeme yükümlülüğü doğuran seçeneklerin kendiliğinden seçili olarak sunulmuş olmasından dolayı tüketici bir ödemede bulunmuş ise, satıcı veya sağlayıcı bu ödemelerin iadesini derhal yapmak zorundadır.

Bilgilerin saklanması ve ispat yükümlülüğü

MADDE 19-
(1) Satıcı veya sağlayıcı, bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi üç yıl boyunca saklamak zorundadır.

(2) Oluşturdukları sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık edenler, bu Yönetmelikte yer alan hususlardan dolayı satıcı veya sağlayıcı ile yapılan işlemlere ilişkin kayıtları üç yıl boyunca tutmak ve istenilmesi halinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür.

(3) Satıcı veya sağlayıcı elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayrimaddi malların veya ifa edilen hizmetlerin ayıpsız olduğunu ispatla yükümlüdür.

MADDE 20-
(1) Satıcı veya sağlayıcı, bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi üç yıl boyunca saklamak zorundadır.

(2) Oluşturdukları sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık edenler, bu Yönetmelikte yer alan hususlardan dolayı satıcı veya sağlayıcı ile yapılan işlemlere ilişkin kayıtları üç yıl boyunca tutmak ve istenilmesi halinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür.

(3) Satıcı veya sağlayıcı elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayrimaddi malların veya ifa edilen hizmetlerin ayıpsız olduğunu ispatla yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21-
(1) 6/3/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 22-
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23-
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

İşbu sözleşme .../.../2016 tarihinde Sistem tarafından otomatik olarak hazırlanmıştır.İADE VE CAYMA HAKKI


 


Siparişle ilgili sorun çıkması durumunda neler yapılabilir? iade ve cayma hakkı nasıl yapılır?


Siparişinizle ilgili sorun yaşadığınızda gönderiyi,  cayma hakkınızı kullanarak siparişinizin tümünü ya da siparişinizdeki birkaç ürünü iade edebilirsiniz. 6502 yasa kapsamında satın alınan ürünler 14 gün içerisinde cayma hakkı çerçevesinde iade edebilirsiniz. Bu hakkı kullanmak için en geç 10 gün içerisinde iade numarası almış ve iade talebini oluşturmuş olmalıdır. Bu konudaki tüm sorunlarınızı iletisim@mavipazaryeri.com mail adresini kullanarak sorabilirsiniz.


İade talebi , iade numarası alındıktan sonra tarafımızca da onaylanmalıdır. İade onaylandıktan sonra hesabınıza ücret iadeniz yapılacaktır. İadenizin hesabınıza yansıma süresi bankalar arasındaki gecikmelere bağlı olarak 7-10 iş günü kadar sürebilmektedir.


Kargoyu teslim almadım - Kapıdan İade


Gönderiniz size ulaşmadıysa, ürünü satın aldıktan sonra vazgeçtiyseniz ya da gönderi ambalajında yırtılma, akma vs. gibi hasar varsa gönderinizi kapıdan iade edebilirsiniz. Eğer gönderiniz teslim edilmek üzere size ulaştıysa, kapınıza gelen kargo görevlisine ürünü teslim almadan iade etmek istediğinizi söylemeniz gerekir. Ayrıca kargo durumu hakkında tutanak tutulması da gerekmektedir.


Kargoyu Teslim Aldım - Cayma Hakkı


Eğer gönderiniz size ulaştıysa bu kez kusurlu, bozuk, eksik ürünler ve vazgeçme amacıyla yasal hakkınız olan cayma hakkını kullanarak iade talebi oluşturabilirsiniz. Bunun için iade ekranında karşınıza gelen sorulara yanıt vererek iade numarası almanız gerekir. 6502 sayılı yasa kapsamında satın aldığınız ürünleri 14 gün içerisinde cayma hakkı çerçevesinde iade edebilirsiniz. Bu hakkı kullanmak için en geç 10 gün içerisinde iade numarası almış ve iade talebini oluşturmuş olmalıdır.


Cayma hakkı talebi oluştururken mutlaka Mavi Pazaryeri’ne durumu anlatan bir mesaj eklemelisiniz. Cayma hakkı talebinizi oluşturduktan sonra Mavi Pazaryeri talebinizi inceleyecek, gerektiği durumda size ürünü geri gönderebilmeniz için bir adres ve/veya kargo bilgisi verecektir. Bazı durumlarda (gıda ürünlerinin çürümesi ya da ürünün paketten hiç çıkmaması gibi) Mavi Pazaryeri ürünleri geri istemeden de iade talebinizi onaylayabilir.


Mavi Pazaryeri gerekli gördüğü durumda ürünleri geri istemeden de ücret iadesi yapabilir. İade talebiniz onaylandıktan sonra iade numaranızla birlikte ürünü ya da ürünleri iade edebilirsiniz.


Aşağıdaki mesafeli satış sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamamaktadır:


a)Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.


b)Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.


c)Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.


ç)Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.


d)Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.


e)Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik, telefon, bilgisayar ve elekronik sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.


f)Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.


g)Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki, etkinlik, hizmet, eğitim, seminer, atölye ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.


ğ)Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ( e-kitap, çevrimiçi hizmetler) veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.


h)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.


İade edeceğiniz ürünün, paketi hasar görmemiş, kullanılmamış ve kullanım hatası sonucu zarar görmemiş olması gerekmektedir.


Ürünler kullanılmış, yıpranmış, yıkanmış bir şekilde bize ulaşırsa size geri göndermek zorunda kalabiliriz.Bu durumda ücret iadesi yapılmaz.


İade etmek istediğiniz ürün/ürünleri tüm aksesuarları ve orijinal kutusu ile faturası ile beraber iade etmeniz gerekmektedir.


Tek kullanımlık ürünlerin ve hızlı bozulan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.


Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap,kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) ancak ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iade edilebilir.


Beyaz eşya (buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, fırınlar [gaz, elektrik,mikrodalga], set üstü ocaklar, aspiratörler, ütüler, vantilatör, ısıtıcılar, soğutucular),televizyon vb. kurulum gerektiren ürünlerin kutuları ürün tarafınıza teslim edildikten sonra yalnızca yetkili servis çalışanları tarafından açılmalıdır.Yetkili servis çalışanlarından önce ürünün kutusunun tarafınızca açılması halinde ürün garanti kapsamı dışında kalabilir.


Ürün yetkili servis çalışanları tarafından açıldıktan sonra üründe herhangi bir hasar/kusur/ayıp tespit edilmesi halinde yetkili servis çalışanlarına detaylı olarak sorunun not edildiği bir durum tespit tutanağı/servis formu/servis raporu doldurtmanız gerekir.Bu belgeyi aldıktan sonra ürünü iade etmek istemeniz halinde www.mavipazaryeri.com internet sitesi üzerinden iade kodu alarak ürünü kargo görevlisine teslim ederek ürünü iade edebilirsiniz.Mavi Pazaryeri 

Kişisel Veri Politikası

Kadın Balıkçılar Derneği İktisadi İşletmesi Kişisel Verilerin Toplanma, İşlenme, Saklanma ve İmhası Politikası


(1) Amaç ve Kapsam


 a) Amaç

 Bu belge Kadın Balıkçılar Derneği İktisadi İşletmesi’nin (bundan sonra MAVİ PAZARYERİ olarak anılacaktır) sahibi olduğu ve işlettiği “mavipazaryeri.com” sitesindeki (bundan sonra SİTE olarak anılacaktır) işlemlerle ilgili olarak topladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KANUN olarak anılacaktır) çerçevesinde toplanması, işlenmesi, korunması ve imhası ile ilgili politikaları tanımlar.

 

b) Kapsam

Bu belge MAVİ PAZARYERİ’ın sadece SİTE üyeleri, e-bülten aboneleri, bağışçıları, müşterileri ve destekçileri (bundan sonra DESTEKÇİ olarak anılacaktır) ile; üreticileri, tedarikçileri üretici ve tedarikçi adaylarından (bundan sonra TEDARİKÇİ olarak anılacaktır) topladığı kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, korunması, imhası ile ilgili politikaları kapsar. MAVİ PAZARYERİ çalışanları ile ilgili toplanan kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, korunması, imhası bu belge kapsamı dışındadır.

 


(2) Tanımlar


 a) Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı;

 b) Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

 c) Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri;

d) Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

 

e) İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini; 

f) Kişisel verilerin silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini; 

g) Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini;

h) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi; 

i) İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;

 j) Destekçi: SİTE’ye üye, e-bültenlere abone, bağışçı, müşteri ve/ya destekçi olan gerçek ve tüzel kişileri;

k) Bülten Abonesi: SİTE’ye üye olmayıp e-bültenlere abone olan gerçek kişileri;

l) Pazaryerleri: Trendyol, Hepsiburada, Gittigidiyor, PTT Avm, N11 vb.i pazaryerlerini;

m) Tedarikçi: SİTE’de ve Pazaryerleri’nde ürünlerinin satılması için üretim yapan ve/ya tedarik eden gerçek ve tüzel kişileri;

 n) Tedarikçi Adayı: SİTE’de ve Pazaryerleri’nde ürünlerinin satılması için başvuru yapmış gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

 


(3) Toplanan Kişisel Veriler ve Bu Verilerin İşlenmesi


 


a) Toplanan Kişisel Veriler


i) Kişisel Veriler


MAVİ PAZARYERİ, DESTEKÇİ ve TEDARİKÇİ’lerden EK 2a’de yer alan kişisel verilerini toplayabilir.


ii) Özel Nitelikli Kişisel Veriler


MAVİ PAZARYERİ DESTEKÇİ’lerden EK 2b’de yer alan özel nitelikli kişisel verilerini toplayabilir. Bunun dışındaki hiçbir Özel Nitelikli Kişisel Veri talep etmez.


b) Kişisel Verilerin Toplanması


i) Doğrudan DESTEKÇİ ve TEDARİKÇİ’lerin verdiği veriler


MAVİ PAZARYERİ EK 2a ve EK 2b’de sayılan kişisel verilerden lokasyon ve gezinim bilgisi dışındaki verileri DESTEKÇİ ve/ya TEDARİKÇİ tarafından kayıt esnasında açık rızaları ile doğrudan sistemde belirlenen alanlara girilir.

ii) İşlemler Sırasında Toplanan Veriler

MAVİ PAZARYERİ satış, iade, abonelik tesisi, destek, ödeme, fatura düzenleme vb işlemleri yürütmek için DESTEKÇİ ve TEDARİKÇİ’ler tarafından daha önce verilmemiş olabilecek bilgiler de açık rızaları ile doğrudan sistemde belirlenen alanlara girilir.

iii) Çerezler ile Toplanan Veriler

MAVİ PAZARYERİ ayrıca DESTEKÇİ ve TEDARİKÇİ’lerinin SİTE üzerindeki gezinim bilgilerini çerezler aracılığı ile dolaylı olarak toplar. Bu gezinim bilgileri DESTEKÇİ ve TEDARİKÇİ’nin kullandığı cihaz, ziyaret ayrıntıları ve SİTE’yi kullanması hakkında bilgiler (bunlara IP adresi, coğrafi konum, kullanılan tarayıcı tipi ve sürümü, işletim sistemi, SİTE’ye ulaşılan kaynak sayfa, ziyaret uzunluğu, ziyaret edilen sayfalar, ziyaret sırasındaki gezinme sırası dâhildir) kapsar.

Bu toplama işleminde kullanılan çerezler ile ilgili ayrıntı için Gizlilik sözleşmesi’ne bakabilirsiniz.


c) Toplanan Kişisel Verilerin İşlenmesi


MAVİ PAZARYERİ topladığı kişisel verileri Gizlilik Sözleşmesi’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanır. Bunu yaparken aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hareket eder.

i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.


d) Veri Sorumlusu


MAVİ PAZARYERİ bu politika belgesi kapsamındaki tüm işlem ve eylemlerde Veri Sorumlusu sıfatı ile hareket eder. Bu sorumluluk ile ilgili temsilci bilgileri EK 4’te gösterilmiştir.


(4) Kişisel Verilerin Saklanması ve Paylaşılması


a) Veri Güvenliği


MAVİ PAZARYERİ sayısal ortamda sunucularda sakladığı verilerin güvenliğini sağlamak için KANUN, ilgili diğer mevzuat ve uluslararası standartlar çerçevesinde gerekli makul tüm tedbirleri alır. Bu konudaki ayrıntılar Gizlilik Sözleşmesi’nde yer almaktadır.


b) Verilerin Aktarımı ve Paylaşılması


Kişisel Veriler ancak KANUN’un izin verdiği çerçevede üçüncü şahıslarla paylaşılır. Bunlarda ilki ve temel şart açık rızadır. Kişisel Verilerin yurtdışındaki sunucularda barındırılması da veri aktarımı olduğundan bu konuyla ilgili açık rıza aranır. Ayrıntılar için Gizlilik Sözleşmesi’nde yer almaktadır.

Açık rızanın olmaması halinde ancak aşağıdaki hallerde aktarım ve paylaşım yapılabilir.

i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

ii) Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

iii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (DESTEKÇİ’nin verdiği siparişlerde iletişim bilgilerinin TEDARİKÇİ’ye aktarılması, ödeme yapılabilmesi için TEDARİKÇİ’nin banka bilgilerinin gerekmesi gibi),

iv) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

v) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

vi) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

vii) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


(5) Kişisel Verilerin İmhası


a) Silinme ve Anonimleştirme Koşulları


Kişisel Veriler ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler EK1’de belirtilen koşulların herhangi birisinin gerçekleşmesi halinde KANUN’da belirtilmesi istenen ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilen (180 gün) süreler içerisinde imha edilir.. Bu imha işlemi kişisel verilerin paylaşıldığı ve aktarıldığı durumlarda paylaşılan ve aktarılan kişi ve kuruluşlar tarafından da uygulanması için Veri Sorumlusu tarafından gerekli hukuki ve idari tedbirler alınır.


b) Silinme ve Anonimleştirme Süreleri


Silinme ve anonimleştirme işlemleri süreleri EK1’de gösterildiği gibidir. Burada yer alan imha koşullarının oluşup oluşmadığını saptamak üzere Veri Sorumlusu tarafından 6 ayda bir veri taraması yapılır. Ancak, ilk yapılacak veri taraması ivedilikle yerine getirilir ve gerekli kişisel veriler bu politika belgesine uygun olarak imha edilir.


c) Silinme ve Anonimleştirme İşlemleri


İmha etme işleminde silinme ve anonimleştirme yöntemleri arasından Veri Sorumlusu tarafından uygun olan seçilir. Bu işlemler Veri Sorumlusu tarafından kayıt altına alınır. Bu kayıtlar Veri Sorumlusu tarafından 3 yıl saklanır.

i) Silinme İşlemleri

Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi olan kişisel verilerin silinmesi işlemi sayısal ortamda tutulmakta olan verilerin veri tabanık omutları ile ilişkilendirilmiş tüm tablolardan, veri tabanlarından ve alınmış veri tabanı yedeklerinden kalıcı olarak silinmesi şeklinde uygulanır. Veri Sorumlusu bu işlemin amacına uygun şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alır.

ii) Anonimleştirme İşlemleri

Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi olan kişisel verilerin anonim hale getirilmesi işlemi o kişiyi açıkça niteleyen tüm veri alanlarının silinerek, kişiye ait kayıtların sadece bir sıra numarası ile betimlenerek artık bu verilerin ilgili kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi şeklinde uygulanır. Bu uygulamanın ayrıntıları EK 3’de yer almaktadır. Bir kişi ile eşleştirmede kullanılabilecek veri alanları Kritik Alan olarak saptanmış ve bunların anonimleştirilme yöntemleri belirlenmiştir. Veri Sorumlusu bu işlemin amacına uygun şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alır.


(6) Haklar ve Yükümlülükler


a) İlgili kişinin Hakları


i) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini ve bu talebin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vi) KANUN’un 7 nci maddesinde 1 öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu talebin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

viii) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkı vardır.


b) İlgili Kişinin Haklarını Kullanması


İlgili kişiler yukarıdaki haklarını iletisim@mavipazaryeri.com adresine e-posta göndererek talep edebilirler. Bu talepler Veri Sorumlusu tarafından 30 gün içinde yanıtlanır.


c) Veri Sorumlusun Aydınlatma Yükümlülüğü


i) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

ii) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

iii) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

iv) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

v) 6a maddesinde de sayılan diğer hakları hakkında bilgi verme yükümlülüğü vardır.

d) Veri Sorumlusunun Veri Güvenliği Yükümlülüğü

i) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

ii) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, görevleri gereği kurum çalışanlarının edindiği bu tür bilgileri başkaları ile paylaşmalarını önlemek için çalışan ile ilişkinin kesilmesinden sonrasını da kapsayacak şekilde gerekli tedbirleri almak,

iii) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak ve denetimleri yapmak,

iv) Kişisel verilere hukuk dışı yollardan erişildiğinin saptanması halinde durumu ilgili kişi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirmekle yükümlüdür.

 

Koşul

Saklama Süresi

İmha Süresi

1) Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ortadan kalkması


Koşulun oluşmasından itibaren genel zamanaşımı süresi olan 10 yıl


Koşulun oluşmasından itibaren 180 gün içinde

2) Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması

Koşulun oluşmasından itibaren genel zamanaşımı süresi olan 10 yıl

Saklama süresi sona erdikten sonra 180 gün içinde,

3) KANUN’un 5. ve 6. maddelerindeki 2 kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması

Koşulun oluşmasından itibaren genel zamanaşımı süresi olan 10 yıl

Saklama süresi sona erdikten sonra 180 gün içinde,

4) Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması

 

Saklama süresi sona erdikten sonra 180 gün içinde,

5) İlgili kişinin, Kanun’un 11. Maddesinin (e) ve (f) bentlerindeki 3 hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi (bu başvuru Veri Sorumlusu tarafından 30 gün içinde yanıtlanır)

 

Koşulun oluşmasından itibaren 180 gün içinde

6) Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması

 

Koşulun oluşmasından itibaren 180 gün içinde

7) Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.

 

Koşulun oluşmasından itibaren 180 gün içinde

 

 


EK2a- Toplanan Kişisel Veriler ve Toplanma, Aktarım Bilgileri


Veri Kategorisi

Veri

Kimden Toplandığı

Toplanma Şekli

Aktarılma Bilgileri

Kimlik Bilgileri

Ad ve Soyadı

DESTEKÇİ

DESTEKÇİ tarafından üyelik kaydı esnasında girilir.

a) Verinin barındırıldığı sunucu hizmetini sağlayan kuruma

b) Sipariş verildiğinde ilgili TEDARİKÇİ’ye

Kimlik Bilgileri

Doğum Tarihi

DESTEKÇİ

DESTEKÇİ tarafından üyelik bilgileri arasında girilebilir.

Verinin barındırıldığı sunucu hizmetini sağlayan kuruma

Kimlik Bilgileri

TC Kimlik No

DESTEKÇİ ve gerçek şahıs TEDARİKÇİ

DESTEKÇİ tarafından sipariş esnasında girilir; gerçek şahıs TEDARİKÇİ tarafından üyelik kaydı esnasında girilir.

a) Verinin barındırıldığı sunucu hizmetini sağlayan kuruma

b) Sipariş verildiğinde ilgili TEDARİKÇİ’ye

Kimlik Bilgileri

Fotoğraf

DESTEKÇİ

DESTEKÇİ tarafından üyelik bilgileri arasında girilebilir.

Verinin barındırıldığı sunucu hizmetini sağlayan kuruma

Mali Bilgiler

Kredi Kartı Bilgisi

DESTEKÇİ

DESTEKÇİ tarafından sipariş verildiğinde, e-bültene abone olunduğunda ilgili sipariş formuna girilir.

a) Ödemeye aracılık eden Banka veya Lisanslı Ödeme Kuruluşuna

b) Bu bilgi MAVİ PAZARYERİ bünyesinde veya sunucularda hiçbir şekilde saklanmaz

İletişim Bilgileri

E-Posta adresi

DESTEKÇİ ve TEDARİKÇİ

DESTEKÇİ tarafından üyelik kaydı esnasında, TEDARİKÇİ tarafından üyelik kaydı başvurusu esnasında girilir.

Verinin barındırıldığı sunucu hizmetini sağlayan kuruma

İletişim Bilgileri

Telefon Numarası

DESTEKÇİ TEDARİKÇİ

DESTEKÇİ tarafından üyelik bilgileri arasında girilebilir, TEDARİKÇİ tarafından üyelik kaydı başvurusu esnasında girilir. Ayrıca DESTEKÇİ tarafından sipariş esnasında ve e-bülten aboneliği esnasında girilir.

Verinin barındırıldığı sunucu hizmetini sağlayan kuruma

İletişim Bilgileri

Sosyal Medya Adresleri

DESTEKÇİ

DESTEKÇİ tarafından üyelik bilgileri arasında girilebilir.

TEDARİKÇİ tarafından üyelik kaydı başvurusu esnasında girilir. 

Verinin barındırıldığı sunucu hizmetini sağlayan kuruma

İletişim Bilgileri

Bulunulan Şehir

DESTEKÇİ

DESTEKÇİ tarafından üyelik bilgileri arasında girilebilir.

TEDARİKÇİ tarafından üyelik başvurusu esnasında girilir. 

Verinin barındırıldığı sunucu hizmetini sağlayan kuruma

İletişim Bilgileri

Açık Adres

DESTEKÇİ ve TEDARİKÇİ

DESTEKÇİ tarafından sipariş esnasında girilir.

TEDARİKÇİ tarafından üyelik kaydı esnasında girilir. 

a) Verinin barındırıldığı sunucu hizmetini sağlayan kuruma

b) Sipariş verildiğinde ilgili TEDARİKÇİ’ye

İletişim Bilgileri

Web Adresi

DESTEKÇİ ve TEDARİKÇİ

DESTEKÇİ tarafından üyelik bilgileri arasında girilebilir, TEDARİKÇİ tarafından üyelik kayıt başvurusu esnasında girilir.

Verinin barındırıldığı sunucu hizmetini sağlayan kuruma

Satın Alma Bilgileri

Ürün Bilgisi (Miktar ve Fiyat)

DESTEKÇİ

DESTEKÇİ tarafından sipariş esnasında girilir.

a) Verinin barındırıldığı sunucu hizmetini sağlayan kuruma

b) Sipariş verildiğinde ilgili TEDARİKÇİ’ye

Satın Alma Bilgileri

Satın Almanın Yapıldığı TEDARİKÇİ

DESTEKÇİ

DESTEKÇİ tarafından sipariş esnasında girilir.

a) Verinin barındırıldığı sunucu hizmetini sağlayan kuruma

b) Sipariş verildiğinde ilgili TEDARİKÇİ’ye

Satın Alma Bilgileri

Sipariş ile İlgili Mesajlar

DESTEKÇİ ve ilgili TEDARİKÇİ

Sipariş verildikten sonra DESTEKÇİ ve ilgili TEDARİKÇİ tarafından girilebilir

a) Verinin barındırıldığı sunucu hizmetini sağlayan kuruma

b) Sipariş verildiğinde ilgili TEDARİKÇİ’ye

Özgeçmiş Bilgileri

Meslek

DESTEKÇİ

DESTEKÇİ tarafından üyelik bilgileri arasında girilebilir.

Verinin barındırıldığı sunucu hizmetini sağlayan kuruma

Özgeçmiş Bilgileri

Eğitim

DESTEKÇİ

DESTEKÇİ tarafından üyelik bilgileri arasında girilebilir.

Verinin barındırıldığı sunucu hizmetini sağlayan kuruma

Özgeçmiş Bilgileri

İlgi Alanı

DESTEKÇİ

DESTEKÇİ tarafından üyelik bilgileri arasında girilebilir.

Verinin barındırıldığı sunucu hizmetini sağlayan kuruma

Özgeçmiş Bilgileri

Meslek

DESTEKÇİ

DESTEKÇİ tarafından üyelik bilgileri arasında girilebilir.

Verinin barındırıldığı sunucu hizmetini sağlayan kuruma

Özgeçmiş Bilgileri

Özgeçmiş Özeti

DESTEKÇİ

DESTEKÇİ tarafından üyelik bilgileri arasında girilebilir.

Verinin barındırıldığı sunucu hizmetini sağlayan kuruma

Profesyonel Bilgiler

Vergi Dairesi ve Vergi Numarası

TEDARİKÇİ

TEDARİKÇİ tarafından üyelik kaydı esnasında girilir.

a) Verinin barındırıldığı sunucu hizmetini sağlayan kuruma

b) E-Fatura düzenlenmesi esnasında Gelir İdaresi Başkanlığı’na

c)MAVİ PAZARYERİ’nin Mali müşavirlik ve muhasebe hizmetleri aldığı firmaya

Profesyonel Bilgiler

Banka hesap bilgileri IBAN

TEDARİKÇİ

TEDARİKÇİ tarafından üyelik kaydı esnasında girilir.

a) Verinin barındırıldığı sunucu hizmetini sağlayan kuruma

b) Ödeme sırasında ödemenin yapıldığı bankaya

Lokasyon Bilgileri

IP Adresi

DESTEKÇİ ve TEDARİKÇİ

Google Analytics aracılığı ile toplanır.

 

Gezinim Bilgileri

Ziyaret esnasında kullanılan cihaz

DESTEKÇİ ve TEDARİKÇİ

Google Analytics aracılığı ile toplanır.

 

Gezinim Bilgileri

Ziyaret esnasında kullanılan tarayıcı tipi ve sürümü

DESTEKÇİ ve TEDARİKÇİ

Google Analytics aracılığı ile toplanır.

 

Gezinim Bilgileri

Ziyaret esnasında kullanılan cihazın işletim sistemi

DESTEKÇİ ve TEDARİKÇİ

Google Analytics aracılığı ile toplanır.

 

Gezinim Bilgileri

Ziyarete gelinen kaynak web sayfası

DESTEKÇİ ve TEDARİKÇİ

Google Analytics aracılığı ile toplanır.

 

Gezinim Bilgileri

Ziyaret edilen sayfalar

DESTEKÇİ ve TEDARİKÇİ

Google Analytics aracılığı ile toplanır.

 

Gezinim Bilgileri

Ziyaret uzunluğu

DESTEKÇİ ve TEDARİKÇİ

Google Analytics aracılığı ile toplanır.

 

 

 

 

 


EK2b- Toplanan Özel Nitelikli Kişisel Veriler ve Toplanma Şekilleri


Veri Kategorisi

Veri

Kimden Toplandığı

Toplanma Şekli

Aktarım Bilgileri

Cinsel Yaşam Bilgileri

LGBTİ seçeneği de dahil cinsiyet bilgisi

DESTEKÇİ ve TEDARİKÇİ

DESTEKÇİ tarafından üyelik bilgileri arasında girilebilir, TEDARİKÇİ tarafından üyelik kayıt başvurusu esnasında girilir.

Verinin barındırıldığı sunucu hizmetini sağlayan kuruma

Dernek, Vakıf, Sendika Üyeliği Bilgileri

Özgeçmiş Özeti

DESTEKÇİ ve TEDARİKÇİ

DESTEKÇİ tarafından üyelik bilgileri arasında girilebilir, TEDARİKÇİ tarafından üyelik kayıt başvurusu esnasında girilir.

Verinin barındırıldığı sunucu hizmetini sağlayan kuruma

 

 


EK3- Toplanan Kişisel Verilerin Anonimleştirme Ayrıntıları


Veri Kategorisi

Veri

Kritik Alan

Anonimleştirme Şekli

Kimlik Bilgileri

Ad ve Soyadı

X

Silinerek rastgele karakterlerle doldurulacak

Kimlik Bilgileri

Doğum Tarihi

X

Veri girildi ise sadece yıl bilgisi tutularak, ay ve gün bilgileri doğum yılının 1 Ocak günü olarak kaydedilecek.

Kimlik Bilgileri

TC Kimlik No

X

Silinerek rastgele karakterlerle doldurulacak

Kimlik Bilgileri

Fotoğraf

X

Silinecek

İletişim Bilgileri

E-Posta adresi

X

Silinerek rastgele karakterlerle doldurulacak

İletişim Bilgileri

Telefon Numarası

X

Veri girildi ise silinerek rastgele karakterlerle doldurulacak

İletişim Bilgileri

Sosyal Medya Adresleri

X

Veri girildi ise silinerek rastgele karakterlerle doldurulacak

İletişim Bilgileri

Bulunulan Şehir

 

İstatistiksel amaçlar için saklanacak

İletişim Bilgileri

Açık Adres

X

Sadece il ve ilçe bilgisi saklanarak diğer alanlar rastgele karakterlerle doldurulacak

İletişim Bilgileri

Web Adresi

X

Veri girildi ise silinerek rastgele karakterlerle doldurulacak

Satın Alma Bilgileri

Ürün Bilgisi (Miktar ve Fiyat)

 

İstatistiksel amaçlar için saklanacak

Satın Alma Bilgileri

Satın Almanın Yapıldığı Üretici

 

İstatistiksel amaçlar için saklanacak

Satın Alma Bilgileri

Sipariş ile İlgili Mesajlar

X

Veri girildi ise silinerek rastgele karakterlerle doldurulacak

Özgeçmiş Bilgileri

Meslek

 

İstatistiksel amaçlar için saklanacak

Özgeçmiş Bilgileri

Eğitim

 

İstatistiksel amaçlar için saklanacak

Özgeçmiş Bilgileri

İlgi Alanı

 

İstatistiksel amaçlar için saklanacak

Özgeçmiş Bilgileri

Meslek

 

İstatistiksel amaçlar için saklanacak

Özgeçmiş Bilgileri

Özgeçmiş Özeti

X

Veri girildi ise silinerek rastgele karakterlerle doldurulacak

Profesyonel Bilgiler

Vergi Dairesi ve Vergi Numarası

X

Silinerek rastgele karakterlerle doldurulacak

Profesyonel Bilgiler

Banka IBAN

X

Silinerek rastgele karakterlerle doldurulacak

Lokasyon Bilgileri

IP Adresi

X

Google Analytics aracılığı ile toplanan bu verinin silinmesi Google Analytics’ten talep edilecek.

Gezinim Bilgileri

Ziyaret esnasında kullanılan cihaz

 

Google Analytics aracılığı ile toplanan bu verinin silinmesi Google Analytics’ten talep edilecek.

Gezinim Bilgileri

Ziyaret esnasında kullanılan tarayıcı tipi ve sürümü

 

Google Analytics aracılığı ile toplanan bu verinin silinmesi Google Analytics’ten talep edilecek.

Gezinim Bilgileri

Ziyaret esnasında kullanılan cihazın işletim sistemi

 

Google Analytics aracılığı ile toplanan bu verinin silinmesi Google Analytics’ten talep edilecek.

Gezinim Bilgileri

Ziyarete gelinen kaynak web sayfası

 

Google Analytics aracılığı ile toplanan bu verinin silinmesi Google Analytics’ten talep edilecek.

Gezinim Bilgileri

Ziyaret edilen sayfalar

 

Google Analytics aracılığı ile toplanan bu verinin silinmesi Google Analytics’ten talep edilecek.

Gezinim Bilgileri

Ziyaret uzunluğu

 

Google Analytics aracılığı ile toplanan bu verinin silinmesi Google Analytics’ten talep edilecek.

Cinsiyet

LGBTİ seçeneği de dahil cinsiyet bilgisi

 

İstatistiksel amaçlar için saklanacak

Dernek, Vakıf, Sendika Üyeliği Bilgileri

Özgeçmiş Özeti

X

Veri girildi ise silinerek rastgele karakterlerle doldurulacak

 

 


EK4- Veri Sorumlusu ve Veri Sorumlusu Temsilcisi


Veri Sorumlusu

Veri Sorumlusu Temsilcisi

Adı Soyadı

Görevi

E-Posta Adresi

MAVİPAZARYERİ

Melike Gündüz

Genel Müdür

iletisim@maipazaryeri.com

 

 

1 MADDE 7- (1) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. (2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır. (3) Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

2 MADDE 5- (1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. (2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

MADDE 6- (1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. (2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. (3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. (4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

3 MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.